Mellersta Nylands Marthadistrikt

DISTRIKTETS HÖSTMÖTE 2.11.2021 KL.18

09.09.2021 kl. 08:58
Mellersta Nylands Marthadistrikts höstmöte hålls tisdag 2. november kl.18 på Skattåkersberg, i Box, i sydöstra Sibbo.

Distriktets höstmöte hålls tisdag 2. november kl.18 på Skattåkersberg, i sydöstra Sibbo. Adress: Skatteåkersvägen 66, 01190 Box,

Anmäl dej till mnmd.anmalningar@gmail.com senast 31.10.2021. Meddela ditt namn, marthaförening samt om du är ombud för din förening.

Förutom stageenliga ärenden föreslår distritets styrelsen att Mellersta Nylands Marthadistikt ska upplösas. Detta kräver att 3/4 av ombuden röstar för en upplösning av distriktet.

MÖTESAGENDA

 1. mötet öppnas
 2. konstaterande av närvarande ombud
 3. val av mötesordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare/rösträknare
 4. mötets laglighet konstateras
 5. föredragningslistan för mötet godkänns
 6. distriktsstyrelsen föreslår upplösning av Mellersta Nylands marthadistrikt
 7. distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan
 8. fastställs medlemsavgifter
 9. distriktsstyrelsens förslag till budget
 10. val av distriktsstyrelsens ordförande
 11. val av medlemmar och ersättare i distriktsstyrelsen 
 12. förrättas val av en verksamhetsgranskare jämte vice verksamhetsgranskare att granska räkenskaperna och avge verksamhetsgranskningsberättelse
 13. ärenden som en medlemsförening senast fyra veckor före mötet skriftligen hos styrelsen har begärt att skall behandlas på mötet.

VÄLKOMMEN!

MellerstaNyland Martha
Kontaktuppgifter

Kontakt

Christina Grönroos
Ordförande
ch.gronroosgmail.com
Maria Skog
Sekreterare
boxskoghotmail.com

Kassör utanför styrelsen

Bokföringsbyrå Alkemax
Sannäsgatan 8
06100 Borgå
infoalkemax.fi