Mellersta Nylands Marthadistrikt

DISTRIKTETS HÖSTMÖTE 2.11.2021 KL.18

09.09.2021 kl. 08:58
Distriktets höstmöte hålls tisdag 2. november kl.18 på Skattåkersberg, i Box, i sydöstra Sibbo.

Distriktets höstmöte hålls tisdag 2. november kl.18 på Skattåkersberg, i sydöstra Sibbo. Adress: Skatteåkersvägen 66, 01190 Box,

Anmäl dej till mnmdistrikt@gmail.com senast 26.10.2021. Meddela ditt namn, marthaförening/–krets samt om du är ombud för din förening.

MÖTESAGENDA

 1. konstaterande av närvarande ombud
 2. val av mötesordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare/rösträknare
 3. mötets laglighet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021
 6. fastställs medlemsavgifter för 2021
 7. distriktsstyrelsens förslag till budget för 2021
 8. val av distriktsstyrelsens ordförande för 2021
 9. val av medlemmar och ersättare i distriktsstyrelsen för 2021-22 i stället för dem som är i tur att avgå
 10. förrättas val av en verksamhetsgranskare jämte vice verksamhetsgranskare att granska räkenskaperna och avge verksamhetsgranskningsberättelse för 2021
 11. distriktsstyrelsen föreslår upplösning av distriktet
 12. ärenden som en medlemsförening senast fyra veckor före mötet skriftligen hos styrelsen har begärt att skall behandlas på mötet.

VÄLKOMMEN!

MellerstaNyland Martha
Kontaktuppgifter

Kontakt

Christina Grönroos
Ordförande
ch.gronroosgmail.com
Maria Skog
Sekreterare
boxskoghotmail.com

Kassör utanför styrelsen

Bokföringsbyrå Alkemax
Sannäsgatan 8
06100 Borgå
infoalkemax.fi