Mellersta Nylands Marthadistrikt

DISTRIKTETS VÅRMÖTE 24.3.2021 KL.18

03.02.2021 kl. 09:55
Distriktets vårmöte hålls virtuellt onsdag 24. mars kl.18 på Teams.

Anmäl dej till mnmdistrikt@gmail.com senast 20.3.2021, så skickas Teams-länken till din e-post (kolla sen att länken inte finns i din skräppost). Meddela ditt namn, marthaförening/–krets samt om du är ombud.

MÖTESAGENDA

 1. mötet öppnas
 2. konstaterande av närvarande ombud
 3. val av mötesordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 4. mötets laglighet konstateras
 5. föredragningslistan för mötet godkänns
 6. föredras distriktsstyrelsens årsberättelse för det gångna året
 7. föredras bokslutet för det gångna året jämte revisorernas/verksamhetsgranskarnas utlåtande
 8. bestäms om fastställande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet för de räkenskapsskyldiga
 9. förrättas val av ombud och ersättare till Finlands svenska Marthaförbund rf:s möten så att ett ombud väljs för varje påbörjat 200-tal av de till distriktet hörande marthaföreningarnas sammanlagda medlemstal. Dessa ombud skall under perioden fram till distriktets nästa vårmöte företräda distriktet vid förbundets möten.
 10. behandlas ärenden som distriktsstyrelsen har beslutat att skall behandlas på mötet
 11. behandlas ärenden som en medlemmsförening senast fyra veckor före mötet skriftligen hos styrelsen har begärt att skall behandlas på mötet.

VÄLKOMMEN!

 

MellerstaNyland Martha
Kontaktuppgifter

Kontakt

Christina Grönroos
Ordförande
ch.gronroosgmail.com
Maria Skog
Sekreterare
boxskoghotmail.com

Kassör utanför styrelsen

Bokföringsbyrå Alkemax
Sannäsgatan 8
06100 Borgå
infoalkemax.fi