Mellersta Nylands Marthadistrikt

DISTRIKTETS HÖSTMÖTE 26.11.2020 KL.18

08.11.2020 kl. 19:25
Distriktets höstmöte hålls virtuellt torsdag 26. november kl.18 på Teams.

Anmäl dej till mnmdistrikt@gmail.com senast 22.11.2020, så skickas Temas-länken till din e-post (kolla sen att länken inte finns i din skräppost). Meddela ditt namn, marthaförening/–krets samt om du är ombud.

MÖTESAGENDA

 1. konstaterande av närvarande ombud
 2. val av mötesordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare/rösträknare
 3. mötets laglighet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021
 6. fastställs medlemsavgifter för 2021
 7. distriktsstyrelsens förslag till budget för 2021
 8. val av distriktsstyrelsens ordförande för 2021
 9. val av medlemmar och ersättare i distriktsstyrelsen för 2021-22 i stället för dem som är i tur att avgå
 10. förrättas val av en verksamhetsgranskare jämte vice verksamhetsgranskare att granska räkenskaperna och avge verksamhetsgranskningsberättelse för 2021
 11. ärenden som distriktsstyrelsen har beslutat att skall behandlas på mötet
 12. ärenden som en medlemsförening senast fyra veckor före mötet skriftligen hos styrelsen har begärt att skall behandlas på mötet.

VÄLKOMMEN!

MellerstaNyland Martha
Kontaktuppgifter

Kontakt

Christina Grönroos
Ordförande
ch.gronroosgmail.com
Maria Skog
Sekreterare
boxskoghotmail.com

Kassör utanför styrelsen

Bokföringsbyrå Alkemax
Sannäsgatan 8
06100 Borgå
infoalkemax.fi